Des de la Cooperativa Sant Josep de Borriana, et facilitem la informació publicada al BOE sobre els horts d'autoconsum:
Publicat a: «BOE» núm. 121, d'1 de maig de 2020, pàgines 30930 a 30931 (2 pàgs.)
Secció: I. Disposicions generals
Departament: Ministeri de Sanitat 
Referència: BOE-A-2020-4768
Del TEXT ORIGINAL, extraiem la següent informació per si és del teu interès:

... l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura considera que la creació d'horts pot millorar la seguretat alimentària en diferents formes, principalment, al proporcionar un accés directe a una varietat de aliments nutritius, al disposar de més capacitat de compra per l'estalvi en l'adquisició d'aliments i gràcies als ingressos obtinguts de la venda de productes de l'hort i finalment proporcionant una reserva d'aliments per als períodes d'escassetat.
La utilització d'estos horts permet proporcionar a les famílies productes hortícoles per al seu propi consum utilitzant llavors i plantes tradicionals que permeten la seva conservació a partir d'este tipus d'agricultura, de manera que s'integren en la cadena alimentària de la mateixa manera que l'agricultura amb finalitat comercial.
D'acord amb l'exposat, com a autoritat competent delegada, a l'empara dels articles 4.3, i 7.6 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, dispose:

Article 1. Desplaçament a horts.
1. La present ordre té per objecte la regulació del desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracte d'activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial, activitats estes últimes ja permeses d'acord el que preveu l'article 7.1.c) del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es troben en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a este, d'acord el que preveu l'article 7.1.a) de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
2. No obstant el que assenyala el segon paràgraf de l'apartat anterior, el requisit de proximitat es pot exceptuar en situació de necessitat, als efectes que preveu l'article 7.1.g) de l'esmentat Reial Decret 463/2020, de 14 de març, considerant per tal:
a) La cura i alimentació d'animals.
b) La cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en què, en atenció a la situació socioeconòmica de la persona interessada, el consum del producte dels mateixos resulte imprescindible per atendre la seva subsistència, el que es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.
Article 2. Condicions sanitàries.
1. En tot cas, tots els desplaçaments previstos en esta ordre es realitzaran amb observança de les normes dictades per les autoritats competents per garantir la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans.
2. Estos desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables i l'aplec del necessari, excepte causa degudament justificada.
Article 3. Desplaçaments individuals.
El desenvolupament dels treballs a què es refereix esta ordre es realitzarà de forma individual, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.
Comparte esto: